تبلیغات
به نام مهربانترین

نامت چه بود ؟

آدم

فرزند ؟

مرا نه مادری  نه پدری ، بنویس اولین یتیم خلقت

محل تولد ؟

بهشت پاک

اینک محل سکونت ؟

زمین خاک

قدت ؟

روزی چنان بلند که همسایه خدا ؛ اینک به قدر سایه بختم به روی خاک

اعضاء خانواده ؟

حّوای خوب و پاک ، قابیل خشمناک ، هابیل زیرخاک

روز تولدت ؟

روز جمعه ، به گمانم روز عشق

رنگت ؟

اینک فقط سیاه ، زشرم چنان گناه

چشمت ؟

رنگی به رنگ بارش باران که ببارد ز آسمان

وزنت ؟

نه آنچنان سبک که پَرم در هوای دوست

نه آنچنان وزین که نشینم به روی خاک

جنست ؟

نیمی مرا زخاک ، نیمی دگر خدا

شغلت ؟

در کار کشت امیدم

شاکی تو ؟

خدا

نام وکیل ؟

آن هم خدا

جرمت ؟

یک سیب از درخت وسوسه

تنها همین ؟

همین !

حُکمت ؟

تبعید در زمین

همدست در گناه ؟

حّوای آشنا

ترسیده ای ؟

کمی

ز چه ؟

که شوم اسیر خاک

آیا کسی به ملاقاتت آمده ؟

بلی

که ؟

گاهی فقط خدا

دلتنگ گشته ای ؟

زیاد

برای که ؟

تنها خدا

آورده ای سند ؟

بلی

چه ؟

دوقطره اشک

داری تو ضامنی ؟

بلی

چه کسی ؟

تنها کسم خدا ...

در آخرین دفاع ؟

می خوانمش چنان که اجابت کند دعا